Zaloguj się

Nie pamiętam hasła
Nie masz konta? Załóż je
Członkostwo na portalu Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej jest darmowe.

Masz dwie możliwości, założyć konto Grupowicz które jest bezpłatne lub Supergrupowicz koszt 100 zł na rok.

Możliwości konta Grupowicz:


Możliwości konta Supergrupowicz ( to samo co konto Grupowicz oraz):


Wybierając darmowe konto masz w każdej chwili możliwość przejścia na konto Supergrupowicz.
Dołącz do najlepszych fotografów przyrodniczych już dziś i zarejestruj konto.

Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Dziękujemy za dodanie zdjęcia

Dostęp do strony tylko dla zalogowanych

Jeśli posiadasz konto na portalu - zaloguj się, jeśli go nie posiadasz zarejestruj się.

Zmień hasło

Edytuj profil

Zdjęcie profilowe

Informacje

Login
Hasło********Zmień
Imię i nazwisko
Typ konta
E-mailEdytuj
UlicaEdytuj
Nr. DomuEdytuj
MiastoEdytuj
Kod PocztowyEdytuj
Kraj
Edytuj
Strona wwwEdytuj
TelefonEdytuj

O użytkowniku

Informacje o koncie

Data rejestracji
Data subskrypcji
Ostatnie logowanie

Ustawienia i prywatność

Ukryj dane osobowe dla zalogowanych użytkowników
Pokaż mój profil niezalogowanym użytkownikom

Regulamin serwisu TFP

 Abyśmy mogli zgodnie współtworzyć platformę internetową Towarzystwa Fotografii Przyrodniczej i unikać konfliktowych sytuacji każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się dokładnie z niniejszym Regulaminem. Rejestracja nowego konta Użytkownika i logowanie w systemie jest akceptacją Regulaminu i jakiekolwiek działania wbrew niemu będą skutkować zawieszeniem/usunięciem konta Użytkownika. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Grupy czuwają wyłonieni przez Grupę Moderatorzy. Wszystkie sporne kwestie interpretują Moderatorzy i Administratorzy Grupy i to oni mają decydujący głos w większości spornych przypadków.

www.bestclonewatch.com

REGULAMIN SERWISU TOWARZYSTWO FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ WWW.TFP.NET.PL

     §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.tfp.net.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Krzysztof Stępień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Stępień Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej, NIP 8531467456,  ul. Księcia Bogusława X 5c lok. 2, 74-200 Pyrzyce, zwany w dalszej części regulaminu „TFP”.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod numerem telefonu 004917622566856 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: administracja@tfp.net.pl
 3. Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem, określa przedmiot i zakres usług świadczonych przez TFP za pośrednictwem Serwisu, przedmiot umowy zawieranej między TFP, a podmiotem korzystającym z Serwisu, zwanym dalej Użytkownikiem, zasady zawierania i wykonywania umowy, a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz TFP. 
 4. Serwis zrzesza miłośników fotografii przyrodniczej.
 5. Za pośrednictwem Serwisu TFP umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy prowadzenia konta oraz zakup fotografii umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
 6. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne. Korzystanie z części funkcjonalności Serwisu jest odpłatne. Płatność za zamówione przez Użytkownika fotografie jest zawsze określona w podsumowaniu zamówienia.
 7. TFP jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod zakładką „Polityka prywatności”.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, w tym danych osobowych. Podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych może skutkować niemożliwością prawidłowego wykonania umowy prowadzenia konta przez TFP lub wstrzymaniem przez TFP wykonania tej umowy z winy Użytkownika.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TFP o zmianie danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 10. Użytkownik może skorzystać z opcji „Ukrywaj dane osobowe” poprzez zaznaczenie jej w swoim profilu. W przypadku użycia tej opcji jedynymi danymi widocznymi dla innych Użytkowników będą login Użytkownika oraz informacje o koncie.
 11. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego konta w Serwisie.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić działanie Serwisu jak i wpływać na jego szkodę. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań TFP ma prawo zawiesić lub usunąć jego profil.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania nieprawdziwych zamówień oraz do terminowej zapłaty TFP wynagrodzenia za zamówione fotografie.
 14. Użytkownik loguje się w Serwisie za pomocą loginu i hasła podanego przez niego w formularzu rejestracyjnym. TFP nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika loginu i hasła dostępu podmiotom trzecim.
 15. W przypadku zawarcia umowy prowadzenia konta lub innej umowy za pośrednictwem Serwisu przez osobę trzecią korzystającą z loginu i hasła dostępu do Serwisu przypisanego do Użytkownika, umowa taka jest uważana za zawartą przez Użytkownika.
 16. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do umieszczania w nim treści zabronionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Replica Richard Mille

     § 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

    Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, jak również przeglądarki stron internetowych, jak np. Internet      Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.

 

     §3 PRZEDMIOT UMOWY PROWADZENIA KONTA I WYKONANIE UMOWY

 1. Założenie i prowadzenie konta Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie oraz jego aktywacji przez TFP.
 2. Zarejestrować konto w Serwisie mogą tylko Użytkownicy, którzy ukończyli 18. rok życia.
 3. Przed zarejestrowaniem konta Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru, jak również zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru.
 4. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu lub znaczenia pojęć użytych w Regulaminie Użytkownik powinien skontaktować się z TFP drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zaczerpnięcia informacji i wyjaśnienia wątpliwości.
 5. Rejestrując konto Użytkownik wybiera jeden z dwóch rodzajów konta:
 1. konto „Grupowicz”,
 2. konto „Supergrupowicz”.

 

 1. Założenie i prowadzenie konta Grupowicz jest bezpłatne.
 2. Założenie i prowadzenie konta Supergrupowicz jest odpłatne. W celu korzystania z możliwości konta Supergrupowicz Użytkownik uiszcza na rzecz TFP opłatę w wysokości 100 zł brutto. Uiszczenie opłaty umożliwia korzystanie z możliwości konta Supergrupowicz przez rok od dnia zaksięgowania opłaty przez TFP.
 1. Przedmiotem umowy zawieranej przez Użytkownika z TFP poprzez założenie konta w Serwisie, zwanej dalej „umową prowadzenia konta”, jest umożliwienie przez TFP Użytkownikowi posiadającemu aktywne konto Grupowicz lub Supergrupowicz:
 1. umieszczania fotografii na Forum TFP w ilości nie większej niż 3 fotografie na dobę,
 2. umieszczania 70 fotografii w Galerii +,
 3. umieszczenia jego fotografii w Fotoatlasie TFP oraz Galerii TFP po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem,
 4. stworzenia przez niego indywidualnej galerii fotografii znajdującej się pod przypisaną do niego subdomeną, która będzie widoczna dla innych Użytkowników,
 5. korzystania z Forum,
 6. korzystania z Komunikatora TFP służącego do kontaktowania się z innymi Użytkownikami.
 7. Użytkownik posiadający aktywne konto Supergrupowicz może ponadto:
  1. udzielać innym Użytkownikom oraz podmiotom trzecim odpłatnej licencji na korzystanie z fotografii i materiałów video za pośrednictwem Fotoplatformy TFP,
  2. uzyskiwać zniżki na warsztaty fotograficzne oraz na zakupy w sklepie Fotoforma.pl na sprzęt foto-video,
  3. brać udział w plenerach fotograficznych organizowanych przez TFP,
  4. brać udział w konkursach fotograficznych.
 8. Umowa prowadzenia konta zostaje zawarta z chwilą aktywacji konta przez TFP.
 1. Aktywacja konta przez TFP następuje w terminie 24 godzin od rejestracji.
 2. W terminie 7 dni od aktywacji konta przez TFP Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia w swoim profilu w Serwisie avataru z podobizną Użytkownika, jak również umieścić w profilu informacje o sobie oraz swoje dane kontaktowe, które będą dostępne dla innych Użytkowników.
 3. W przypadku niezamieszczenia avataru, nieumieszczenia w swoim profilu informacji o sobie lub niepodania swoich danych kontaktowych w terminie TFP lub osoba przez niego upoważniona wysyła Użytkownikowi przypomnienie o konieczności wywiązania się z tych obowiązków. Jeśli pomimo przypomnienia Użytkownik w terminie 14 dni nie uzupełni braków, to TFP lub osoba przez niego upoważniona są uprawnieni do zawieszenia lub usunięcia konta tego Użytkownika.
 4. W celu zawarcia umowy prowadzenia konta z TFP Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz opłacić składkę członkowską.
 5. Użytkownik może wnieść opłatę za założenie prowadzenie konta Supergrupowicz oraz dodatkową opłatę zwiększenie limitu zdjęć w indywidualnej Galerii:
 1. korzystając z platformy płatności internetowych payu.pllubPayPal albo
 2. przelewem na rachunek bankowy TFP o nr  06 1240 3897 1111 0011 0413 3238.
 1. Użytkownik z aktywnym kontemSupergrupowicz możena swoim profilu sprawdzić do kiedy jego konto pozostanie aktywne. TFP wyświetli Użytkownikowi przypomnienie o konieczności przedłużenia ważności aktywności jego konta w formie komunikatu na 30 oraz na 7 dni przed upływem terminu ważności konta raz na każdą sesję. Przypomnienie jest wysyłane również na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty za prowadzenie konta Supergrupowicz na kolejny rok konto nie jest usuwane, a Użytkownik może korzystać z opcji oferowanych przez TFP w ramach konta Grupowicz.
 3. W przypadkach wskazanych w Regulaminie konto Użytkownika może zostać zawieszone przez TFP na okres do 3 miesięcy lub usunięte.

     §4 WARUNKI UMIESZCZANIA FOTOGRAFII ORAZ GALERIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik z aktywnym kontem Grupowicz lub Supergrupowicz może dodać do swojej indywidualnej „Galerii+” maksymalnie 70 fotografii.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik chce umieścić w swojej indywidualnej „Galerii+” więcej niż 70 fotografii, musi uiścić na rzecz TFP opłatę w wysokości 50 zł za każde kolejne 70 fotografii.
 3. Warunkiem umieszczania przez Użytkownika fotografii w Serwisie jest dysponowanie przez Użytkownika właściwym autorskim prawem majątkowym do fotografii albo licencją do korzystania z niej.
 4. Użytkownik umieszcza fotografie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. TFP nie weryfikuje czy Użytkownik dysponuje autorskimi prawami majątkowymi lub licencjami do korzystania z zamieszczanych fotografii i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich podmiotów trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić TFP z wszelkiej odpowiedzialności jaką TFP mógłby ponieść w związku z publikacją przez Użytkownika fotografii w Serwisie.
 6. Użytkownik jest zobowiązany samodzielnie przyporządkować fotografię do odpowiedniej grupy (np. gady, ptaki etc.) oraz określić jej gatunek i kategorię.
 7. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika fotografii wykonanej w sposób inny niż w naturalnym środowisku przyrody (np. w zoo) jest on zobowiązany zamieścić stosowną informację na ten temat w opisie fotografii.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do niezamieszczania w Serwisie fotografii będących tzw. fotomontażem.
 9. Dopuszczalna obróbka fotografii obejmuje poziom kontrastu, ostrzenia, korekty barw, kadrowania, wyostrzania i odszumiania.
 10. TFP oraz osoby działające z jego upoważnienia są uprawnieni do usuwania fotografii niespełniających wymagań zawartych w Regulaminie bez uprzedniego wzywania Użytkownika do podjęcia określonych działań.
 11. TFP oraz osoby działające z jego upoważnienia są uprawnieni do udzielania ostrzeżeń Użytkownikom, którzy umieszczają fotografie odbiegające od tematu danej grupy. Trzykrotne ostrzeżenie może skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta Użytkownika przez TFP.
 12. Fotografie umieszczane przez Użytkownika w Serwisie muszą spełniać następujące wymagania: wymiary – maks. 2048 pikseli po dłuższym boku , pion maks. 1200 pikseli po dłuższym boku w obu przypadkach zdjęcie nie może przekraczać 2MB.
 13. Dopuszcza się różne formaty zdjęć.
 14. Fotografie umieszczane przez Użytkownika nie mogą zawierać:
  1. ozdobników, np. ramek, podpisów,
  2. znaków wodnych,
  3. elementów wytworu ludzkich rąk, chyba że są to elementy składające się na zdegradowane środowisko danego gatunku,
  4. ludzi, zwierząt domowych, hodowlanych, roślin doniczkowych, kwiatów ozdobnych,
  5. ptaków lęgowych oraz ujęć z widocznym gniazdem, gdzie ingerencja fotografa mogłaby zaszkodzić ptakom w ich naturalnym cyklu rozrodczym, za wyjątkiem prowadzonych badań lub posiadania odpowiednich zezwoleń.
 15. Komentarze zamieszczane przez Użytkowników nie mogą w żaden sposób nikogo obrażać, mogą odnosić się jedynie do prezentowanego na fotografii tematu lub samej fotografii. Ocena fotografii musi zawierać merytoryczne uzasadnienie.
 16. Użytkownik, którego konto zostało aktywowane może oceniać i komentować fotografie umieszczane przez innych użytkowników.
 17. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w §5 ust. 8 - 15 Regulaminu TFP lub osoba przez niego upoważniona może udzielić temu Użytkownikowi ostrzeżenia. W przypadku sytuacji uzasadniającej udzielenie kolejnego ostrzeżenia temu samemu Użytkownikowi TFP może zawiesić lub usunąć konto tego Użytkownika.
 18. Fotografie umieszczone przez Użytkowników w Serwisie mogą być umieszczane przez TFP na profilach TFP w serwisach Facebook oraz Instagram.
 19. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik udziela TFP niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z każdej fotografii umieszczonej przez niego w Serwisie i stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie fotografii za pośrednictwem Serwisu,
  2. umieszczanie fotografii w mediach społecznościowych na profilach TFP (Facebook, Instagram),
  3. wytwarzanie techniką drukarską oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworu,
  4. publiczne wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystywanie fotografii na kalendarzach, banerach reklamowych oraz innych materiałach promocyjnych TFP.

     §5 FORUM

 1. Forum gromadzi fotografie dodawane przez Użytkowników posiadających aktywne konto Grupowicz lub Supergrupowicz.
 2. W celu umieszczenia fotografii w Forum Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Dodaj zdjęcie”, który jest widoczny na każdej podstronie serwisu.
 3. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia nieograniczonej ilości fotografii na Forum, lecz nie więcej niż 3 fotografie na dobę.
 4. Użytkownik może oddawać na Forum głosy na fotografie umieszczane przez innych Użytkowników.
 5. Fotografie są usuwane z Forum przez TFP lub upoważnioną przez niego osobę po upływie miesiąca od daty ich opublikowania w przypadku, gdy nie zostały przeniesione do Galerii TFP na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub nie uzyskały minimalnej ilości 21 głosów.
 6. Umieszczając fotografię na Forum Użytkownik ma obowiązek określić jej gatunek i kategorię.
 7. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia fotografii z Forum.
 8. TFP lub osoba przez niego upoważniona może usunąć fotografię z Forum w każdym przypadku, gdy narusza ona Regulamin.

 

     §6 GALERIA TFP

 1. Galeria TFP jest zbiorem najlepiej ocenionych przez Użytkowników posiadających aktywne konto fotografii. Użytkownicy oceniają fotografie w drodze głosowania na Forum TFP.
 2. Do Galerii TFP mogą trafić fotografie, które uzyskały przynajmniej 21 głosów na Forum.
 3. Zdjęciem Dnia zostaje fotografia, która uzyskała największą ilość głosów w ciągu każdego dnia.
 4. Zdjęciem wyróżnionym zostaje fotografia, która danego dnia została wyróżniona przez Administrację portalu. Mogą być to również zdjęcia dodane przed kilkoma dniami.
 5. Fotografia może trafić do Galerii TFP nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia umieszczenia jej przez Użytkownika na Forum.
 6. TFP lub upoważniona przez niego osoba mając na względzie szczególne walory fotografii, stopień trudności jego wykonania oraz miejsce wykonania może umieścić w Galerii TFP fotografię, która uzyskała przynajmniej 18 głosów na Forum TFP.
 7. Każdy Użytkownik posiadający aktywne konto jest uprawniony do oddania na Forum jednego głosu na jedną fotografię.
 8. Każda fotografia umieszczona w Galerii TFP jest opatrzona informacją o tym, kto jest jej autorem.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do usunięcia fotografii z Galerii TFP po usunięciu konta w Serwisie.

   

     §7 FOTOPLATFORMA

 1. Fotoplatforma umożliwia Użytkownikowi posiadającemu aktywne konto Supergrupowicz udzielenie na rzecz podmiotów trzecich odpłatnej licencji do korzystania z oznaczonych fotografii i uzyskanie za pośrednictwem Serwisu wynagrodzenia należnego za jej udzielenie.
 2. Podczas umieszczania fotografii w Serwisie Użytkownik może wybrać, czy licencja do korzystania z fotografii będzie mogła być nabywana przez podmioty trzecie ramach Fotoplatformy.
 3. Nabycie licencji do korzystania z fotografii zamieszczonych w Fotoplatformie nie wymaga zarejestrowania przez Użytkownika konta w Serwisie, jak również nie wymaga uiszczenia opłaty członkowskiej.
 4. W Fotoplatformie może zostać umieszczona fotografia, która trafiła do Galerii TFP.
 5. Użytkownik określa format i wielkość fotografii, do której udziela licencji oraz pola eksploatacji, na których nabywca fotografii będzie mógł z niej korzystać podczas zamieszczania jej w Serwisie / przed umieszczeniem jej w Fotoplatformie.
 6. Użytkownik określa wynagrodzenie brutto, za udzielenie licencji do określonej fotografii, która będzie umieszczona w Fotoplatformie, do której TFP dolicza 20% prowizję. 
 7. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia fotografii w zamówionym przez nabywcę licencji formacie i wielkości w terminie 3 dni od powiadomienia go o nabyciu licencji do określonej fotografii.
 8. Nabywca licencji do korzystania z fotografii może zapłacić wynagrodzenie za udzielenie licencji:
  1. korzystając z platformy płatności internetowych payu.pl. oraz paypal.com.
  2. Przelewem na rachunek bankowy TFP o nr 06 1240 3897 1111 0011 0413 3238.
 9. TFP przekazuje wynagrodzenie za udzielenie licencji do określonej fotografii pod odjęciu doliczonej przez TFP prowizji w terminie 3 dni od chwili zaksięgowania środków za udzielenie licencji na rachunku bankowym TFP lub na platformie payu.pl.
 10. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia fotografii z Fotoplatformy po usunięciu konta w Serwisie.
 11. Serwis umożliwia wydrukowanie fotografii wybranej przez nabywcę licencji do korzystania z niej poprzez platformę wydrukujfotografie.pl. W tym celu należy wejść na stronę wydrukujfotografie.pl i wybrać zdjęcie z profilu TFP.
 12. Regulamin platformy wydrukujfotografie.pl jest dostępny pod adresem: https://wydrukujfotografie.pl/files/regulamin.pdf.

   

     §8 GIEŁDA

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie pod zakładką „Giełda” ogłoszenia, w którym może on zadeklarować chęć zakupu, sprzedaży lub zamiany przedmiotu związanego z fotografią przyrodniczą.
 2. Użytkownik, który zamieszcza ogłoszenie określa tytuł ogłoszenia oraz jego opis. W przypadku ogłoszenia dotyczącego sprzedaży przedmiotu Użytkownik zamieszcza również cenę brutto przedmiotu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego i prawdziwego poinformowania o właściwościach sprzedawanego produktu oraz jego stanie.
 4. Pod zakładką Giełda Użytkownicy mogą również zapoznać się z ofertą przygotowaną przez portal fotoforma.pl, który jest patronem technicznym oraz fotograficznym Serwisu.
 5. Użytkownik, którego konto zostało aktywowane może skontaktować się z TFP w celu odebrania kodu rabatowego przygotowanego przez portal fotoforma.pl dla Użytkowników Serwisu. W tym celu Użytkownik powinien wysłać zapytanie na adres poczty elektronicznej: administracja@tfp.net.pl.

 

     §9 USUNIĘCIE LUB ZAWIESZENIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zawiesić swoje konto. W tym celu powinien on wysłać wiadomość zawierającą odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej administracja@tfp.net.pl.
 2. Konto zostanie usunięte lub zawieszone w terminie 3dni od wysłania żądania przez Użytkownika.
 3. W przypadku usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika uiszczona przez niego składka członkowska nie jest zwracana.

     

     §10 REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu. W tym celu powinien wysłać reklamację na adres TFP wskazany w § 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administracja@tfp.pl.
 2. TFP zobowiązuje się ustosunkować do wniesionej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem kanału komunikacji, który wskaże w reklamacji jako właściwy do kontaktu z nim.

 

     §11 INNE

 1. Zdjęcia i opisy produktów umieszone w Serwisie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Użytkownika ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i cechach charakterystycznych produktów.
 2. W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z Serwisu Użytkownik powinien skontaktować się z TFP poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@tfp.net.pl.
 3. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. TFP ma prawo zablokować lub usunąć profil Użytkownika, którego działania naruszają niniejszy Regulamin.
 5. TFP ma prawo żądać od Użytkowników zmiany hasła.
 6. Każdy Użytkownik posiadający aktywne konto ma obowiązek zgłaszać TFP na adres poczty elektronicznej administracja@tfp.net.pl wszelkie błędy techniczne, ograniczenia w funkcjonalnościach Serwisu oraz przypadki naruszeń niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników.
 7. TFP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 8. O każdej zmianie Regulaminu TFP poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną także opublikowane w Serwisie.
 9. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie ponownie poproszony o jego akceptację.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.12.2022 r.

 

Dołącz do grupy czołowych fotografów polskiej przyrody,

pasjonatów i miłośników o różnorodnym doświadczeniu i osiągnięciach.

Dołącz teraz
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Jeżeli zgadzasz się z naszą polityką prywatności, kliknij przycisk Rozumiem